’De kracht van de InnovatieExpo is dat we verbinden, versterken en versnellen’

Het is geen sinecure, een online evenement organiseren waar tientallen exposanten hun innovaties presenteren. En dat er bovendien toe moet leiden dat gemeenten ervoor zorgen dat er meer met hout gebouwd gaat worden, overheden en andere organisaties circulair gaan inkopen en Nederland op de kaart gezet wordt als elektrolyser-producent. Peter van Rheenen, projectleider van de InnovatieExpo 2021, doet het. Samen met zijn collega’s van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit organiseert hij de InnovatieExpo 2021. Wat kunnen we verwachten? We blikken met Van Rheenen vooruit.

Portretfoto Peter van Rheenen

De InnovatieExpo 2021 draait om innovaties binnen drie opgaven: Circulaire Economie, Energietransitie en Verstedelijking & mobiliteit. Waarom kozen jullie deze opgaven?

‘De steden lopen vol en er ligt een enorme woningbouwopgave. Daaraan is een mobiliteitsvraagstuk verbonden: hoe komen mensen bijvoorbeeld van hun huis naar hun werk? En hoe voorzien we die huizen op een duurzame manier van energie? De vraagstukken die centraal staan, sluiten aan bij de expertise van de vier ministeries die de InnovatieExpo organiseren. Maar het zijn ook hot topics die over heel de wereld spelen. Innovaties helpen die het hoofd te bieden. Ze bieden oplossingen. 

Op de InnovatieExpo brengen we verschillende perspectieven op deze opgaven bij elkaar. Neem bijvoorbeeld de circulaire economie. De maatschappij heeft daar belang bij, want in een circulaire economie zijn minder grondstoffen nodig. Daarnaast kunnen bedrijven door circulair te werken ook geld verdienen. En het onderwijs en kennisinstellingen ontwikkelen kennis over de circulaire economie. Door verschillende innovatieve perspectieven samen te brengen, willen we tot oplossingen komen die ook daadwerkelijk toegepast gaan worden.’

Binnen de drie opgaven is de IE gericht op verschillende challenges. Wat houden die in?

‘Binnen elke opgave willen we op één onderdeel in het bijzonder een versnelling teweegbrengen. De challenges moeten leiden tot doorbraken op gebieden waar al veel energie zit. Die energie proberen we met de InnovatieExpo in een stroomversnelling te brengen, om zo veelbelovende innovaties te helpen opschalen.


Binnen de opgave Verstedelijking richten we ons bijvoorbeeld op biobased en circulair bouwen, waarbinnen er speciale aandacht voor houtbouw is. Hoe zorgen we er nu voor dat gemeenten, woningcorporaties en vastgoedontwikkelaars daar meer de focus op leggen? Binnen de Circulaire Economie staan op de InnovatieExpo plantaardige reststromen centraal. Daarbij richten we ons op inkoopkracht, bijvoorbeeld met de onlangs opgerichte Buyer Group Biobased Bouwmaterialen. Door circulair inkopen te stimuleren, willen we ervoor zorgen dat circulaire producten breder beschikbaar worden. En binnen de opgave Energietransitie proberen we Nederland op de kaart te zetten als producent van elektrolysers, de technologie om waterstof te produceren. Zo snijdt het mes aan twee kanten: enerzijds leveren we een bijdrage aan het halen van de klimaatdoelstellingen, anderzijds creëren we een voorlopende industrie.’

Promotieafbeelding InnovatieExpo 2021

Welke rol spelen de exposanten bij die opgaven?

‘We gebruiken de kracht van de InnovatieExpo om versnelling en schaalvergroting te creëren voor de toepassing van beschikbare innovaties. Op de Expo tonen we innovaties van bedrijven en organisaties die aansluiten bij de maatschappelijke opgaven. De exposanten sturen ons korte video’s waarin ze hun innovatie pitchen. Deze zullen op de website getoond worden. Daarnaast selecteren we 64 innovators die hun product of idee presenteren in een interactieve online omgeving, waar ze met bezoekers in gesprek kunnen.’ 

Hoe zal de InnovatieExpo er praktisch uitzien, nu we niet fysiek kunnen samenkomen?

‘In eerste instantie zou de InnovatieExpo op het HEMbrugterrein in Zaanstad zijn, een industriële omgeving die past bij de IE. Door corona is alles nu online, maar de gemeente en de ondernemers in Zaanstad zijn nog steeds actief betrokken. Op 1 oktober hadden we bijvoorbeeld een online kick-off van de InnovatieExpo in nauwe samenwerking met Zaanstad. 

We ontwikkelen voor de InnovatieExpo nu een soort televisiekanalen. Op het ene kanaal kun je het hoofdpodium volgen, waar keynote sprekers zoals Mariana Mazzucato lezingen geven. Op een ander kanaal kun je exposanten ontmoeten. Er komen kanalen van werksessies, en één waar je op virtuele innovatiewandeling kunt gaan om grotere innovaties te bekijken. En de jongeren die bij de InnovatieExpo betrokken zijn, krijgen een eigen kanaal. Voorheen had de InnovatieExpo 4000 bezoekers op één dag. We hopen nu op de dag zelf op zoveel mogelijk bezoekers, maar ook daarna blijven alle video’s en lezingen beschikbaar. Zo hopen we nóg meer mensen te bereiken.’ 

Dat jongeren zo actief bij de InnovatieExpo zijn betrokken, is nieuw. Wat is hun rol?

‘Voor elke opgave is er een jongerenfocusgroep, met tien jongeren van gemiddeld twintig jaar oud en van alle pluimage: mbo, hbo, universiteit en bedrijfsleven. Ze hebben een heel vrije rol gekregen. Wij faciliteren alleen en sturen niet op inhoud. Zo gaat de groep die zich bezighoudt met de energietransitie in gesprek met de Jonge Klimaatbeweging en bedrijven en brancheverenigingen om een extra klimaatakkoord te bedenken. En ze werken aan een voorstel voor een Outbreak Management Team voor het klimaat, zoals we dat nu ook voor corona hebben. Ook werken we samen met onderwijsinstellingen om meer jongeren te betrekken. Tijdens de InnovatieExpo presenteren ze die ideeën aan ondernemers en beleidsmakers. Jongeren hebben zulke verrassende ideeën en invalshoeken, dat geeft me heel veel energie! Ik ben benieuwd waar ze op de InnovatieExpo allemaal mee komen.’

Meer informatie of aanmelden als exposant

De InnovatieExpo 2021 vindt online plaats op 8 april. Heb je een innovatief product dat je onder de aandacht wilt brengen op 8 april? Of wil je meer weten over de InnovatieExpo? Kijk dan op de eventwebsite van de InnovatieExpo 2021