Vorige edities

Op 4 oktober 2018 vond de zevende editie van het grootste innovatie-evenement van Nederland plaats: de Innovation Expo. Iedere twee jaar vindt dit evenement plaats, met elke keer een ander thema en een andere locatie. Op deze pagina vindt u informatie over de voorgaande edities van de Innovation Expo.

Expo 2018: 'Global challenges, Dutch solutions'

Innovatie staat nooit op zichzelf, maar is een voorwaarde voor vooruitgang. Nog nooit wisten we zó goed dat we innovatie nodig hebben om ons land veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. Op de IE2018 stonden grote maatschappelijke uitdagingen centraal; in de hele wereld trekken steeds meer mensen naar de stad. Dat heeft onze manier van wonen, werken en leven ingrijpend veranderd. De druk op onze leefomgeving neemt steeds meer toe.

We willen – meer dan ooit – schaarste tegengaan door anders te denken over consumptie en afval. Moderne manieren van wonen en werken vereisen een moderne infrastructuur. Ook de klimaatverandering vraagt om vernieuwing in de omgang met water en energie. We staan voor de uitdaging om voor meer mensen beter voedsel te produceren met dezelfde aarde en dat goed te verdelen.  We werken in Nederland samen aan maatschappelijke uitdagingen via de kennis- en innovatieagenda’s en de Nationale Wetenschapsagenda. Op Europees niveau zijn de uitdagingen opgenomen in de agenda van Horizon 2020. Op wereldniveau spreken we via de Sustainable Development Goals een gemeenschappelijke taal. De doelen en agenda’s zijn vormen om de uitdagingen tastbaar te maken. De uitdagingen zijn complex en de oplossingen komen uit verschillende hoeken.

Dutch solutions

Innovatie begint bij knappe koppen, waar die ook zijn: Research & Development afdelingen van start-ups, MKB en grote bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Kortom de innovators. Deze professionals werken vaak samen in nationale en internationale publiek-private samenwerkingen. Een goed voorbeeld zijn de topsectoren. De innovaties ontwikkelen zich in verschillende fases. Vanaf het idee tot een nieuw product of dienst, gereed voor opschaling. Juist de groei van radicale innovaties vraagt aandacht en inzet van vele betrokkenen.  Nederland weet dat daar samenspel voor nodig is van innovators, beslissers, beleidsmakers en enablers, dus een actief werkend innovatie-ecosysteem.

Op 4 oktober 2018 liet dit Nederlandse innovatie-ecosysteem zich van haar beste kant zien. De overheid biedt het podium voor spraakmakende innovaties op de gebieden: circulaire economie, energie, water, mobiliteit, gebouwde omgeving, gezondheid, voedsel en sleuteltechnologieën. Het samenspel tussen innovators en overheid is onderdeel van de Nederlands succesformule. Alle belangen worden met zorg gewogen. De lijntjes tussen de betrokkenen zijn kort. We leren van vernieuwers uit andere sectoren én van andere landen. Dat maakt het mogelijk om oplossingen te vinden die integraal, inpasbaar en praktisch uitvoerbaar zijn.

Expo 2016: Sustainable Urban Delta

Sustainable Urban Delta was het thema van de Innovation Expo 2016, die op 14 april 2016 plaatsvond. Onder deze noemer daagt de Innovation Expo innovatieve mensen uit om antwoorden te geven op de maatschappelijke vragen die er liggen. Denk aan waterbeheer, energie, voedselvoorziening, mobiliteit, logistiek, zorg, life sciences, circulair bouwen, connectiviteit, ict, robotica, personalized medicine, biobased producten, sociale innovaties en natuurvraagstukken.

Megasteden zijn de voornaamste aanjagers van economische groei. Nederland kent geen megastad maar is wel één groen, waterrijk, stedelijk netwerk. Om wereldwijd concurrerend te zijn, moeten we inzetten op onze agglomeratievoordelen en op innovatie. Er is internationaal vraag naar de kennis die we als stedelijke delta hebben opgebouwd en de innovaties die we ontwikkelen. Innovaties bieden oplossingen voor stedelijke maatschappelijke uitdagingen en door te innoveren creëren we nieuwe banen.

De Innovation Expo sloot aan bij de Agenda Stad van het kabinet. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambitie om het Nederlandse stedennetwerk tot de top van de wereld te laten behoren, zowel wat betreft concurrentiekracht als leefbaarheid.

Nog even nagenieten van de Expo 2016? Bekijk de foto’s, lees het verslag of bekijk de projecten die deelnamen aan deze editie op de projectenpagina.

Eerdere edities

Eerdere edities van de Innovation Expo vonden plaats in 2013, 2011 en 2009. In 2018 vindt de volgende Expo plaats, met als thema: 'Global challenges, Dutch solutions'.  

Deze afbeelding verwijst door naar YouTube