Vijf vragen aan Helmy van Erp, projectleider Innovation Expo 2018

Helmy van Erp is de kersverse projectleider van de Innovatie-estafette en gaat aan de slag met de organisatie van de Innovation Expo 2018. Dit doet zij samen met collega’s van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Buitenlandse Zaken. Helmy was programmamanager Kennis en Innovatie bij Economische Zaken. Eerder werkte zij voor het voormalige ministerie van Landbouw, RVO, een startup en in de wetenschap. Wat kunnen we verwachten van de Innovation Expo in 2018? Een blik vooruit.

1. De Innovatie-estafette biedt een podium voor innovatie. Waarom is dat zo belangrijk?

‘De Innovatie-estafette is een netwerk van ondernemers, wetenschappers en beleidsmakers. Met elkaar willen we innovaties op het gebied van circulaire economie, klimaat, energie, water, mobiliteit, gebouwde omgeving en voeding & gezondheid versnellen. We weten waar we naartoe willen, maar nog niet precies hoe. Door te innoveren komen we tot nieuwe maatschappelijke oplossingen die nodig zijn. Bovendien versterken we hiermee onze economie en onze internationale concurrentiepositie. De maatschappelijke vraagstukken waar wij in Nederland aan werken, spelen natuurlijk ook buiten Nederland. Daarom willen we de kennis die daar wordt opgedaan ook hier benutten. En vice versa: willen we onze kennis aan het buitenland laten zien. De naam van de Innovation Expo 2018 luidt dan ook: Global challenges, Dutch solutions.

De Innovation Expo is het grote event dat iedere twee jaar vanuit de Innovatie-estafette wordt georganiseerd om een podium te geven aan innovaties en co-creatie tot stand te brengen. Voor die co-creatie zijn ontmoetingen, kennisuitwisseling, interdisciplinaire samenwerking én exposure nodig. Zowel op de dag zelf als in de aanloop ernaartoe.’

2. Je wilt dat er op de Innovation Expo oplossingen komen voor maatschappelijke vraagstukken. Aan welke vraagstukken denk je?

'We gaan werken vanuit vier thema’s. Dit zijn de thema's: naar een duurzame en concurrerende economie, naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving, naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en leefomgeving en naar een waardevolle leefomgeving. Het gaat over de gezamenlijke koers waar Nederland zich op richt. De vier thema’s hebben een directe relatie met de Sustainable Development Goals (SDG’s), de wereldwijde doelen voor duurzame ontwikkeling die de Verenigde Naties hebben opgesteld.

Binnen deze thema’s willen we de innovaties die kunnen leiden tot doorbraken een podium bieden en versnellen. Deze innovaties beslaan het gehele innovatieproces, van basis- en doorontwikkeling tot en met opschaling. Het is duidelijk dat deze thema’s niet los van elkaar staan, wat het belang onderstreept van co-creatie en het realiseren van ontmoetingen.'

3. Wat verwacht je van de Innovation Expo 2018? Wordt het succes van de Expo van 2016 straks overtroffen?

'De Innovation Expo 2016 was inderdaad een groot succes. In 2018 gaan we er weer een enorm succes van maken, waarbij ik kwaliteit overigens belangrijker vind dan kwantiteit. Het gaat om de vraag of de innovaties daadwerkelijk tot doorbraken kunnen leiden en bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken. Er zullen geen kant-en-klare producten te zien zijn die al goed in de markt liggen. Daar is onze hulp niet meer nodig. We geven het podium aan productontwikkelingen en prototypes, om met opkomende innovaties impact te realiseren. Door bedrijven, kennisinstellingen en overheid te laten samenkomen, kan het proces naar opschaling worden versneld. Daarom laten we niet alleen de innovaties zien, maar organiseren we ook workshops en discussies over de randvoorwaarden die nodig zijn voor die versnelling.

De Innovation Expo 2018 krijgt een sterker internationaal karakter. We zullen ook partijen in andere landen interesseren en in contact brengen met Nederlandse initiatieven. En natuurlijk gaat het bruisen. Ik verwacht veel inspiratie en nieuwe ontmoetingen. We willen impact realiseren door zowel het gevestigde grote bedrijfsleven als nieuwe verrassende partijen en maatschappelijke organisaties te betrekken. We willen veel exposure creëren, ook het brede publiek is belangrijk. Want alleen met de innovatie zelf kom je er niet; zonder publiek geen afzetmarkt.'

4. Waar ga je als projectleider nu mee aan de slag? En wat gebeurt er op dit moment rondom de Innovation Expo?

‘We zitten in de opstartfase. Het projectteam is net compleet en gaat nu aan het werk. Voor de Innovation Expo 2018 gaan we samenwerken met bestaande netwerken en evenementen van bedrijfsleven en kennisinstellingen. Met deze netwerken gaan we op zoek naar de doorbraakinnovaties voor de transities. Er wordt momenteel een Programmaraad bijeengebracht onder leiding van Louise Fresco met leden vanuit bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. De leden zullen hun netwerken verbinden aan de Innovation Expo 2018 en zo helpen innovaties te versnellen en kennis te bundelen. Ook benaderen we uiteraard de netwerken die we al kennen vanuit de overheid.

Verder kijken we nu naar een geschikte locatie, die goed bereikbaar is voor een nationaal en internationaal publiek. De Innovation Expo 2016 was in Amsterdam. Het ligt voor de hand om voor 2018 een andere stad te kiezen. Om het internationale karakter van de Expo te versterken betrekken we de innovatie-attachés die we overal in de wereld hebben, zij werken al vanuit ambassades en consulaten om de Nederlandse concurrentiekracht te versterken. En we gaan inkomende missies vanuit het buitenland organiseren.’

5. Het netwerk van de Innovation Expo bestaat vooral uit ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers. Wat betekent dit netwerk in de aanloop naar de Innovation Expo 2018?

'Het netwerk werkt al en is zeer actief en bekend onder de naam Innovatie-estafette. We willen het gemakkelijker maken elkaar te vinden en het netwerk verder versterken, ook internationaal. Bijvoorbeeld door andere netwerken, die met dezelfde thema’s werken, te benaderen. Elkaar beter weten te vinden speelt ook tussen overheden onderling. We kennen elkaar namelijk lang niet allemaal. Zoals ik al zei: ontmoetingen zijn cruciaal om innovaties te versnellen. Het netwerk gaat dus nog van ons horen in de aanloop naar de Innovation Expo. Bijvoorbeeld via deze nieuwsbrief. Geïnteresseerden kunnen zich ook aanmelden voor onze groep op LinkedIn en ons volgen op Twitter.'