Kick-off Innovatie Expo 2021

De voorbereidingen van de Innovatie Expo 2021 zijn in volle gang! Deze editie focust de IE zich op drie belangrijke opgaven: de energietransitie, verstedelijking en mobiliteit, en circulaire economie. Op 1 oktober beten innovators en experts het spits af met brainstorms en werksessies over één specifiek vraagstuk binnen elk van die opgaven: houtbouw, biobased restmaterialen en groene waterstof. Wat zijn daarbinnen de belangrijkste uitdagingen? En waar liggen de oplossingen?

Logo Innovatie Expo 2021
Beeld: ©Ministerie I&W

Energietransitie/waterstof

De vraag naar energie in Nederland neemt alleen maar toe. Een van de grootste uitdagingen op dit moment is dan ook om de beste duurzame oplossingen op te schalen, concludeerden de deelnemers van de kick-off energietransitie/waterstof. Daarvoor moet er een extra impuls aan de vraag gegeven worden, bijvoorbeeld door in Nederland elektrolysers te gaan produceren of in de keten te gaan zoeken naar slim (her)gebruik van brandstoffen. Om innovatieve, duurzame oplossingen de kans te geven om te groeien is langjarig beleid en aanpassing van regelgeving nodig. Ook moet de veiligheid op orde zijn en is er behoefte aan investeerders die risico’s durven nemen.

Systeemintegratie

Het energiesysteem in Nederland wordt veel complexer en dat vereist integratie. Verschillende partijen houden zich bezig met de vraag hoe zo’n datasysteem op te zetten. Hier ligt een coördinerende taak voor de overheid. Dat is ook het geval voor het komen tot een Europese CO2 taks in Brussel en voor aansluiting met de Europese Green Deal. Het Nederlandse bedrijfsleven wil best voor vervuiling betalen, maar wel een Europees level playing field. Aan de industrie de vraag hoe je voor een nieuwe markt zorgt voor groene waterstof. Tot welke afnamegaranties zijn zij bereid, nu die groene waterstof nog vier keer zo duur is als de met gas geproduceerde? Welke innovatieve technieken kunnen we opschalen naast elektrolyse om de transitie naar groene waterstof sneller te laten verlopen?

Op weg naar de IE2021

Tussen 1 oktober en de Innovatie Expo 2021 op 8 april, wordt er dan ook gewerkt aan het smeden van een coalitie tussen overheid, industrie en kennisinstellingen. Een verbinding met het Nationaal Groeifonds ligt daarbij voor de hand.

Jongeren op de bijeenkomst
Beeld: ©Ministerie I&W

Circulaire economie/plantaardige reststromen

Nog lang niet alles is circulair. We moeten tempo maken, want Nederland wil vanaf 2050 volledig draaien op herbruikbare grondstoffen. Gelukkig zijn er al veel initiatieven om van natuurlijke reststromen hoogwaardige producten te maken. Cirkelstad heeft een catalogus opgesteld waarin al 2500 circulaire producten staan.

Zoeken naar commerciële mogelijkheden

Op weg naar de IE2021 zoeken de deelnemers van de kick-off naar commerciële mogelijkheden om meer te doen met bijvoorbeeld de grote hoeveelheid aan plantaardige reststromen uit de land- en tuinbouw, bermmaaisel en gft-afval van huishoudens. Hoe moet wet- en regelgeving worden aangepast om hergebruik van reststromen meer mogelijk te maken?

Ook voor het hergebruiken van plantaardige reststromen, geldt dat inkooporganisaties van cruciaal belang zijn om de vraag naar hoogwaardige producten te vergroten. Daarbij is het ook van belang om de experimenteerruimte te vergroten, door bijvoorbeeld pilotprojecten en proeftuinen op te starten.

Op weg naar de IE2021

In de aanloop naar de Expo willen verschillende partijen in de keten samen tot een Buying group Biobased komen. Deze groep moet er zorg voor dragen dat vraag en aanbod van natuurlijke reststromen op elkaar worden afgestemd en dat producten gemaakt van natuurlijke restmaterialen sneller op de markt komen. Tegelijkertijd helpt dit de circulaire economiedoelstellingen te versnellen. De eerste deelnemer aan deze Buying Group is de secretaris-generaal van het ministerie van IenW Jan Hendrik Dronkers.

Verstedelijking en mobiliteit/houtbouw

Meer mensen, meer huizen, grotere mobiliteit, drukkere steden en meer uitdagingen rond waterbeheer. Er ligt een enorme verstedelijkings- en woningbouwopgave voor ons. De bouw heeft forse impact op het klimaat en op grondstoffengebruik. Biobased bouwen biedt alternatieven voor huidig materiaalgebruik en kan een impuls geven aan bosbouw en landschap.

De keten organiseren en integreren

Er is sprake van woningnood. De bouwsector moet naar nieuwe wegen zoeken, en in een traditionele sector als de bouw is dat niet gemakkelijk. De tijd is rijp om een sprong te maken van enkele objecten, naar – nieuwe én bestaande – wijken en buurten in houtbouw.

Hout is een middel om verduurzamings- en verstedelijkingsdoelen te bereiken – maar dat kan ook met andere materialen – bijvoorbeeld beton zonder CO2-uitstoot. Per opgave moet daarom besloten worden welke materialen nodig zijn en hoe materiaalgebruik geminimaliseerd kan worden. Voor bouwinnovatie is de organisatie en integratie van de keten het meest relevant.

Er is al veel energie en enthousiasme bij onder andere wethouders en woningcorporaties, signaleren de deelnemers van de kick-off. Het rijk zou biobased bouwen meer kunnen faciliteren met een kennis- en leerprogramma, vergelijkbaar met het programma Aardgasvrije wijken. Bovendien moet ook bij deze challenge de inkoopfunctie van overheden niet worden onderschat. Die kan innovaties in vroege fasen helpen. Op de Expo kan biobased verbonden worden met de industrie.

Op weg naar de IE2021

Vanuit verschillende hoeken wordt al ingezet op biobased. Zo wordt er gewerkt aan het opzetten van een City Deal die zich richt op biobased bouwen, industrieel bouwen en gerelateerde financieringsvragen. Bij veel partijen groeit het bewustzijn dat er radicale veranderingen in onze bouwprocessen nodig zijn. Maar breed eigenaarschap is nodig, stellen de deelnemers – het gaat allemaal niet vanzelf.

Uitdagingen en kansen uitdenken

De komende maanden zullen deze groepen experts, innovators en jongeren vaker samenkomen om de uitdagingen en kansen op het gebied van de Energietransitie, Circulaire economie en Verstedelijking en mobiliteit verder uit te denken.

Meer weten over de IE2021?

De voorbereidingen voor de Innovatie Expo 2021 op 8 april zijn in volle gang! Het laatste nieuws over de IE2021 zal de komende tijd op onze eigen website te vinden zijn. En neem ook eens een kijkje op de speciale event-website.